Procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących zakupionych w P.H. Smorawiński Sp. z o.o. pojazdów, części i akcesoriów lub usług serwisowych.
1. Postanowienia ogólne.

Niniejsza procedura określa sposób postępowania w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji na zakupione w P.H. Smorawiński:

  • pojazdy
  • części lub akcesoria
  • usługi serwisowe wykonane w P. H. Smorawiński
2. Reklamacja.

2.1 Klient zgłasza reklamację w P.H. Smorawiński. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej i być przesłane drogą pocztową lub na adres e-mail lub być złożone w formie ustnej pracownikowi P.H. Smorawiński. W przypadku reklamacji składanej przez Klienta w formie ustnej pracownik P.H. Smorawiński spisuje dokument Zgłoszenie reklamacji, który podpisuje Klient i pracownik przyjmujący reklamację. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient podaje dane kontaktowe, w tym adres e-mail.

2.2 Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

2.3 Na podany adres e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia. Wzór formularza potwierdzenia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

2.4 W przypadku zgłoszenia reklamacji na części lub akcesoria zamontowane w pojeździe lub używane Klient zgłaszając reklamację jest zobowiązany do przedstawienia faktury zakupu części lub akcesoriów oraz faktury montażu, która powinna zawierać numer katalogowy reklamowanej części oraz nr VIN pojazdu, do którego została zamontowana. Montaż zakupionej części winien nastąpić w autoryzowanym serwisie danej marki pojazdów.

2.5 Reklamacja natychmiast po jej przyjęciu jest rozpatrywana pod względem merytorycznym i prawnym.

2.6 Jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia diagnozy technicznej zgłoszonych usterek lub wad wówczas klient jest proszony o dostarczenie reklamowanego towaru lub podstawienie pojazdu do Serwisu P.H. Smorawiński, w możliwie najkrótszym terminie.

2.7 Reklamowane części i akcesoria powinny być dostarczone w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu.

3. Zgłoszenie reklamacji na odległość.

3.1 W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji na odległość stosuje określone wyżej zasady jej przyjęcia i rozpatrzenia.

3.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie telefonicznej należy spisać zgłaszane przez Klienta roszczenia w formularzu zgłoszenia reklamacji, uzyskać od klienta adres e-mail i przesłać na ten adres spisany dokument zgłoszenia reklamacji oraz potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji.

4.1 P.H. Smorawiński dołoży starań, aby o sposobie rozpatrzenia reklamacji, niezależnie od formy jej złożenia, Klient został powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia/otrzymania reklamacji, chyba że rozpatrzenie reklamacji wymaga dostarczenia części lub podstawienia pojazdu do P.H. Smorawiński.

4.2 Termin naprawy lub, w przypadku części i akcesoriów, wymiany może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności oczekiwania na dostawę części lub akcesoriów, niezbędnych do usunięcia usterki. O ewentualnej zwłoce Klient jest informowany przez P.H. Smorawiński.

Załączniki.

Wzór formularza zgłoszenia reklamacji
Formularz potwierdzenia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia